Rekonstruktioner

Hellström har framgångsrikt agerat rekonstruktör i ett stort antal rekonstruktioner inom olika branscher.

En rekonstruktion innebär i korthet att företagens skuldsida saneras genom att bolaget gör ett ackord med sina fordringsägare. Skulderna skrivs normalt ner med 50–75 % i en rekonstruktion och detta tar normalt mellan tre till sex månader. Efter avslutad rekonstruktion har bolagen fått en ny chans att fortsätta verka, men under betydligt bättre förutsättningar.

Vår bedömning är, särskilt med hänsyn tagen till det rådande ekonomiska klimatet, att en företagsrekonstruktion i många fall skulle kunna vara ett effektivt sätt att rädda ett stort antal bolag.

Vi hjälper dig:

  • Partner
    Göran Andersson
    Om Göran