Miljörätt

Hellströms miljörättsgrupp har en bred kunskap och ingående spetskompetens inom miljörättsområdet och miljörättens nyckelområden, t.ex. miljökvalitetsnormer för vatten och artskydd. Vi bistår  våra klienter med ett komplett stöd inom samtliga miljörättsliga områden och har möjlighet att skapa och strukturera klientanpassade lösningar med högsta kvalitet.

Miljörättsgruppens jurister agerar som rådgivare och ombud för verksamhetsutövare, kommuner och branschorganisationer. Vi bistår våra klienter i tillståndsprövningar, tillsynsärenden, saneringsärenden, rättsutredningar och miljöbrottsmål samt i kommersiella transaktioner tillsammans med våra kollegor inom M&A och fastighetsrätt. Vi har ett stort engagemang för de frågor vi arbetar med och en god kännedom om de branscher våra klienter verkar i samt ett stort kontaktnät och gott samarbete med ledande miljökonsulter vilket vi ser som en nyckel till framgång i tillståndsprocesser.

Bland våra klienter finns många aktörer inom exempelvis energibranschen, avfallsbranschen, tillverkningsindustrin och fastighetsbranschen. Dessa utgörs av såväl stora som mindre företag. Vi biträder även statliga och kommunala verk och myndigheter. Vår erfarenhet inom miljörätten omfattar allt från stora tillståndsprocesser för vindkraft, vattenkraft, industri- och gruvverksamheter och stora rättsutredningar för statliga myndigheter till mindre tillsynsärenden och utbildningar inom miljörätt.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

 • Omprövning av vattenkraft enligt Nationella planen för moderna miljövillkor.

 • Avfall- och masshantering.

 • Kemikaliefrågor.

 • Ansvarsutredningar för förorenande områden.

 • EU-rätt; BAT och BREF, art- och habitatdirektivet, ramdirektivet för vatten, industriutsläppsdirektivet (IED), m.m.

 • Miljökvalitetsnormer för vatten.

 • Skyddade områden; naturreservat, Natura 2000, artskydd, strandskydd.

 • Företags- och fastighetsöverlåtelser.

 • PBL; detaljplaner och bygglov m.m.

 • Försvarare i miljöbrottmål.

 • Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar inom miljörätt.

Vi hjälper dig:

 • Partner
  Lennart Melchior
  Om Lennart
 • Senior counsel
  Staffan Michelson
  Om Staffan
 • Advokat
  Anders Östblom
  Om Anders
 • Senior Counsel
  Erik Alfort
  Om Erik
  Senior Counsel
  Erik Alfort
 • Biträdande jurist
  Ali Amin
  Om Ali
 • Biträdande jurist
  Anders Wallin
  Om Anders
  Biträdande jurist
  Anders Wallin
 • Biträdande jurist
  Camilla Nyström
  Om Camilla
  Biträdande jurist
  Camilla Nyström
 • Biträdande jurist
  Katarina Johansson
  Om Katarina
  Biträdande jurist
  Katarina Johansson
 • Biträdande jurist
  Linn Jonsson
  Om Linn