Finansmarknadsrätt

Hellströms finansmarknadsrättsgrupp leds av advokaten Anders Lundberg.

Hellströms finansmarknadsjurister arbetar med frågor som rör reglering av finansmarknaden. Vår rådgivning omfattar bland annat frågor avseende MIFID II, AIFMD, UCITS- och AML-regelverken. Vi biträder i regulatoriska ärenden, regelefterlevnad och cross-border verksamhet, liksom lansering, marknadsföring och distribution av produkter. Vi har stor erfarenhet av hur bland annat värdepappersrörelser och fondverksamhet bedrivs i praktiken. Vi strävar efter att på bästa sätt, genom långvariga och nära klientrelationer, tillvarata klienternas intressen i en bitvis komplicerad regulatorisk miljö

Vi agerar som rådgivare och ombud för stora och mindre finansiella företag samt myndigheter. Bland våra klienter finns både svenska och internationella aktörer verksamma på den svenska marknaden.

Vi biträder också våra klienter med tvistelösning i domstol, inom skiljeförfaranden och i andra typer av förhandlingar.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Tillståndsansökningar.

 • Compliance (regelefterlevnad).

 • Tillsyns- och sanktionsärenden.

 • Gränsöverskridande verksamhet.

 • Lansering, marknadsföring och distribution av fondandelar och finansiella instrument.

 • Ombud i tvister i domstol eller skiljeförfarande och utom rätta, samt uppdrag som skiljeman.

Vi hjälper dig:

 • Advokat
  Natalie Stjernström
  Om Natalie