Fastighet & entreprenad

Våra specialiserade jurister inom entreprenad- och fastighetsområdet arbetar kontinuerligt med samtliga aktörer inom områdena. Vi biträder våra klienter i allt från tidiga skeden, med avtalsfrågor och upprättande av avtalshandlingar, entreprenad- och konsultspecifika frågor i anledning av stora och små entreprenadprojekt, till biträde vid fastighetsöverlåtelser med due diligence och upprättande av köp- och överlåtelsehandlingar. Även frågor rörande fastighetsbildning och fastighetsförädling hanteras återkommande av våra jurister.

Vi har en djup och bred erfarenhet av att biträda beställare och entreprenörer i inte sällan komplexa och omfattande entreprenadtvister vid såväl allmän domstol som vid skiljeförfarande. Vi har även stor erfarenhet av hyresrättsliga frågor och företräder löpande våra klienter i hyresförhandlingar och hyrestvister samt i arrendefrågor.