9 december 2021

Hellström Advokatbyrå har framgångsrikt företrätt klient i Högsta domstolen

Högsta domstolen meddelade nyligen dom i ett mål i vilket Hellström Advokatbyrå, genom advokat Mattias Thorolfson, företrädde den vinnande parten. Bakgrunden var att denna part hade ansökt om ledningsrätt på ett antal fastigheter. Ansökningarna gällde befintliga s.k. basstationer för telekommunikation. Fastighetsägarna hade motsatt sig ledningsrätt.

Prejudikatfrågan i målet var under vilka förutsättningar ledningsrätt kan upplåtas för anordningar som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät och som är placerade på och i byggnader.

Högsta domstolen gör i domen flera viktiga klargöranden. Bland annat konstaterar Högsta domstolen:

* Att det är fråga om befintliga anordningar, som utgör del av ett fungerande nät, talar för att placeringen är lämplig. Om fastighetsägaren kan  ange konkreta skäl för att placeringen inte är lämplig kan det dock leda till en annan slutsats.

* Att basstationerna har placerats ut med stöd av hyresavtal hindrar inte i och för sig att ledningsrätt upplåts. Tvärtom uttalar Högsta domstolen att det talar för att båda parter vid tiden för avtalet ansåg att det i och för sig var lämpligt att placera anordningen på den aktuella platsen, något som kan få en viss betydelse för bedömningen av om placeringen är lämplig också vid upplåtelse genom ledningsrätt.

* Att ledningsrättsinstitutet inte är avsett att tillgodose kortvariga behov. Om förändringar kan antas inträffa inom tre–fyra år från beslutet kan det tala mot en ledningsrätt. Om sökandens behov av åtgärden kan förutses kvarstå enbart under en motsvarande begränsad tid, kan det också tala mot att ledningsrätt ska upplåtas.

Högsta domstolen kom i målet fram till att ledningsrätt skulle upplåtas i de aktuella fastigheterna.