15 september 2023

Utrikesfödda upplever sin arbetsmiljö sämre än inrikesfödda

Enligt en ny rapport, som bygger på Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning, upplever utrikesfödda att de har en sämre arbetsmiljö jämfört med arbetstagare födda i Sverige. Rapporten visar att det gäller såväl för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som för den fysiska arbetsmiljön. Andelen som upplever att de utsatts för kränkande särbehandling är dubbelt så hög bland utrikesfödda. Enligt Arbetsmiljöverket arbetar utrikesfödda oftare inom branscher som exempelvis bygg, transport, hotell- och restaurangnäringen där det är vanligare att man upplever sig utsatt för diskriminering och trakasserier samt har utmaningar med den fysiska arbetsmiljön.

Arbetsgivare har en skyldighet att förebygga kränkande särbehandling och ska exempelvis klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten, vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till sådan behandling och se till att det finns goda rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

Hellström Advokatbyrå bistår med att se över rutiner och riktlinjer för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. Behöver ni juridisk rådgivning gällande arbetsmiljöfrågor? Kontakta Natalie Stjernström.