11 oktober 2023

Möjlighet till digital stämma för aktiebolag och föreningar 2024

Under coronapandemin antogs en temporär undantagslagstiftning i syfte att undvika smittspridning som möjliggjorde för företag och föreningar att genomföra stämma digitalt utan fysiskt deltagande. Dessa regler upphörde att gälla vid utgången av 2022 och enligt gällande regler ska stämma hållas på en fysisk plats. Regeringen har nyligen föreslagit att den digitala stämman permanent ska möjliggöras för aktiebolag och ekonomiska föreningar från den 1 januari 2024.

Enligt aktiebolagslagen i dess nuvarande utformning ska bolagsstämman hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller på annan ort som framgår av bolagsordningen. Stämman måste alltså hållas på en fysisk plats där aktieägare kan infinna sig. Det är dock möjligt i dagsläget att hålla s.k. hybridstämma, där vissa aktieägare deltar digitalt, under förutsättning att stämman också leds från en fysisk plats. Aktieägarna kan även idag välja att åsidosätta dessa regler och hålla digital stämma utan fysiskt möte, under förutsättning att alla aktieägare är överens om det. Möjligheten till digital stämma för ekonomiska föreningar är i dagsläget begränsad på motsvarande vis.

Nu föreslår regeringen att det ska göras möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar) att hålla digital stämma (se prop. 2022/23:139 Digitala bolags- och föreningsstämmor). Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlighet ska införa stöd för det i bolagsordningen respektive stadgarna. Vidare föreslår regeringen att det, utan krav på stöd i bolagsordningen eller stadgarna, ska bli möjligt att hålla digital stämma om extraordinära omständigheter så kräver. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Ett bolag eller förening som så tidigt som möjligt vill utnyttja möjligheten att hålla digital stämma utan fysiskt deltagande kan överväga att redan före den 1 januari 2024 införa stöd för detta i sin bolagsordning eller stadgar. I aktiebolag krävs kvalificerad majoritet på stämma för att ändra bolagsordningen. I en ekonomisk förening kan förslag om ändring av stadgarna antas redan efter röstning på en föreningsstämma, givet att samtliga medlemmar röstar för förslaget. Om samtliga medlemmar inte samtycker till ändringen på den första stämman ska det hållas en andra föreningsstämma, varvid särskilda majoritetskrav gäller.

Behöver ni rättslig rådgivning utifrån ert bolag eller förenings förutsättningar? Kontakta Göran Andersson, Jonas Wetterfors eller Moa Granhagen.