28 juni 2022

Nytt juridiskt ställningstagande från IMY

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande gällande myndighetens tolkning av undantaget för journalistiska ändamål i dataskyddslagen.

I dataskyddslagen finns en undantagsbestämmelsens som anger att de flesta av dataskyddsförordningens bestämmelser inte gäller om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål. IMY anger i sitt rättsliga ställningstagande att begreppet journalistiska ändamål ska tolkas brett och att innebörden ska vara bredare än i vardagligt språkbruk. Enligt EU-domstolens praxis är journalistisk verksamhet sådan verksamhet som syftar till att sprida information, åsikter eller idéer till allmänheten, oberoende av genom vilket medium detta sker. Detta innebär att begreppet journalistiska ändamål, utöver yrkesmässig journalistisk och traditionell massmedia, även kan omfatta t.ex. privatpersoners spridning av information eller åsikter i sociala medier, samt sådan åsikts- och opinionsbildning som politiska partier ägnar sig åt. Tolkningen av begreppet ska dock inte utvidgas till att gälla all information som tillgängliggörs på internet och innehåller personuppgifter. Som exempel nämns att sökmotorer eller publiceringar av rent privat karaktär normalt inte omfattas av begreppet.

Läs hela ställningstagandet här: https://www.imy.se/globalassets/dokument/rattsligt-stallningstagande/imyrs-2022-2-undantaget-for-journalistiska-andamal.pdf