28 april 2021

Dom om takvolym i upphandling med optioner

Sedan EU-domstolen (mål C-216/17 Coopservice) bedömt att det ska framgå en takvolym i ramavtalsupphandlingar har ett stort antal domar från svenska förvaltningsdomstolar meddelats på området. Inte sällan har frågan om den överprövande leverantören lidit skada varit en avgörande fråga för rättens prövning. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i flera mål som gäller takvolym och skada (beslut den 3 februari 2021 i mål nr 6151–6159-20 och den 9 mars 2021 i mål nr 196-21).

Kammarrätten i Göteborg har nu meddelat en dom (den 28 april 2021 i mål nr 7414-20) som avser en ramavtalsupphandling, där en takvolym angetts. I upphandlingen fanns dock en optionsklausul som enligt kammarrätten gav den upphandlande myndigheten – Västra Götalandsregionen (VGR) – möjlighet att avropa tjänster utöver den angivna takvolymen. Av detta skäl bedömde kammarrätten att upphandlingen stred mot LOU.

Kammarrätten avslog dock leverantörens överklagande eftersom denne inte bedömts ha riskerat att lida skada. Detta dels eftersom det i upphandlingsdokumenten funnits statistik om uppskattade volymer, dels – med hänvisning till HFD 2017 ref. 62 – att uppgiven skada framstått som avlägsen och hypotetisk.

En intressant aspekt av skadedelen är frågan om hur man ska se på EU-domstolens uttalande att ett ramavtal inte längre har någon verkan när takvolymen uppnåtts. Kan då verkligen en optionsklausul medföra skada för en annan leverantör? Denna fråga prövades dock inte av kammarrätten.

Ombud för VGR var advokaterna Ponthus Andersson och Gustav Delén.

Behöver du juridisk rådgivning inom offentlig upphandling? Kontakta Hellströms verksamhetsgrupp för offentlig upphandling och offentlig rätt, som består av Ponthus Andersson, Gustav Delén och Camilla Brizzi.