15 september 2022

Beslut om reprimand: grundlagsskydd saknas för behandling av känsliga hälsouppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) har den 13 september 2022 beslutat att ge Verifiera AB, som har utgivningsbevis för sin verksamhet enligt yttrandefrihetsgrundlagen (”YGL”), en reprimand för att ha behandlat känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Den aktuella behandlingen avser tillhandahållande av domar som rör psykiatrisk tvångsvård och tvångsvård för missbruk. Verifieras affärsidé är bl.a. att tillhandahålla bakgrundskoller där information om tvångsvård utgör en del. IMY bedömer att det rör sig om uppgifter om hälsa som offentliggörs. Uppgifterna ingår i en uppgiftssamling där det är möjligt att söka fram enskilda personer och göra fritextsökningar. IMY konstaterar att personuppgiftsbehandlingen medför särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet, bl.a. eftersom ett av syftena är att tillhandahålla bakgrundskoller. IMY anser att den aktuella personuppgiftsbehandlingen faller utanför dataskyddslagens undantagsbestämmelse för journalistiska ändamål.

Ett utgivningsbevis innebär att dataskyddsförordningen inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. I de flesta fall gäller således inte dataskyddsförordningen verksamheter med utgivningsbevis. Det innebär dock inte att sådan verksamhet är helt undantagen dataskyddsförordningens bestämmelser. 2019 infördes en begränsning av grundlagsskyddet i YGL. Begränsningen innebär att dataskyddsförordningen blir tillämplig när vissa särskilt integritetskänsliga uppgiftssamlingar offentliggörs, vilket i detta tillsynsärende ansågs vara fallet.

Personuppgiftsbehandlingen sker inte heller för ett journalistiskt ändamål och därför blir dataskyddsförordningen tillämplig i sin helhet. På grund av att Verifiera inte på rätt sätt inhämtat samtycke för behandlingen strider den mot dataskyddsförordningen.

 

Läs hela beslutet här:

https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/2022/beslut-tillsyn-verifiera.pdf