18 januari 2022

Utökade möjligheter att avgöra tvistemål på handlingarna i hovrätten

Genom en lagändring som träder i kraft den 1 januari 2022 utökas möjligheterna för att avgöra tvistemål i hovrätten utan huvudförhandling. Bestämmelsen i 50 kap. 13 § rättegångsbalken får en delvis förändrad lydelse. Efter ändringen gäller att ett mål alltid får avgöras utan huvudförhandling, om en sådan förhandling är obehövlig. Tidigare har gällt att det skulle vara uppenbart att sådan förhandling är obehövlig. Ändringen har gjorts i syfte att rätten i större utsträckning ska kunna använda den handläggningsform som vid en helhetsbedömning är mest ändamålsenlig utifrån omständigheterna i det enskilda fallet (se prop. 2020/21:214 s. 14).

Processförare över hela landet kan därmed sannolikt se fram emot färre inställelser i hovrätten och förhoppningsvis mer kostnadseffektiva överrättsprocesser framöver! /Dennis Engman