1 februari 2022

Förenklade upphandlingsregler träder i kraft

Idag den 1 februari 2022 träder omfattande lagändringar inom upphandlingsrättens område i kraft. Bland annat införs regelförenklingar vid upphandlingar uppgående till värden understigande de så kallade tröskelvärdena och samtidigt införs nya bestämmelser för direktupphandlingar.

Ändringarna innebär att nya bestämmelser införs bl.a. i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, lagen (2016:1147) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars-och säkerhetsområdet, LUFS.

De nya reglerna innebär att en upphandlande myndighet eller enhet ges frihet att utforma upphandlingsförfarandet efter sina specifika behov så länge den tillämpar de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna. Vidare införs nya regler som tydliggör att det finns möjlighet till dialog mellan den upphandlande myndigheten och en eller flera leverantörer i en pågående upphandling under hela förfarandet och att förhandlingar får ske mellan myndigheten och en leverantör om alla aspekter av upphandlingsdokumenten – förutom minimikrav och tilldelningskriterier – och leverantörens inlämnade anbud.

Genom de nya reglerna om direktupphandling klargörs i vilka situationer som direktupphandling får tillämpas. Vidare höjs direktupphandlingsgränsen för varor, tjänster och byggentreprenader till 700 000 kr enligt LOU och 1 200 000 kr enligt LUF och LUFS. Direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster och andra särskilda tjänster eller B-tjänster höjs till 7 802 550 kr i LOU, 10 403 400 kr enligt LUF och 1 200 000 kr enligt LUFS.

Vill du få vägledning om de nya reglerna? Kontakta gärna våra specialister inom offentlig upphandling, advokaterna Ponthus Andersson och Gustav Delén, om du vill veta mer om hur ändringarna påverkar din organisation.