18 juni 2021

Dom om referensuppdrag i upphandling av ramavtal

Hellström Advokatbyrå har med framgång biträtt Sandbäckens Rör i Bjäre/Halmstad AB vid en överprövning av Region Hallands upphandling av ramavtal för fastighetsunderhåll avseende rörarbeten.

Enligt tilldelningsbeslutet hade regionen antagit anbuden från tre leverantörer, varav Sandbäckens Rör i Bjäre/Halmstad AB rangordnades på tredje plats.

Hellströms arbetsgrupp inom offentlig upphandling och offentlig rätt fick i uppdrag att granska anbuden som rangordnats på första och andra plats. Vid denna granskning fann vi att det ena anbudet inte uppfyllde upphandlingens kvalificeringskrav, och att det andra anbudet hade erhållit för många poäng vid utvärderingen.

Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen skulle rättas genom en ny anbudsutvärdering eftersom den leverantör som rangordnades på första plats skulle ges färre poäng. Enligt förvaltningsrätten fanns det dock inte skäl att förkasta det andra anbudet.

Kammarrätten i Göteborg har nu, genom dom den 14 juni 2021 i mål nr 577-21, ändrat förvaltningsrättens dom på så sätt att rättelse ska ske även genom att anbudet från den leverantör som rangordnats på andra plats inte ska beaktas vid den nya anbudsutvärderingen.

Genom vårt biträde vann Sandbäckens Rör i Bjäre/Halmstad AB fullt bifall till sin ansökan om överprövning och ska därför rangordnas på första plats.

Ombud för Sandbäckens Rör i Bjäre/Halmstad AB var advokaterna Ponthus Andersson och Gustav Delén.

Vill ditt företag ha hjälp att kontrollera om en upphandling gått rätt till eller är ni i behov av annan juridisk rådgivning inom offentlig upphandling? Kontakta Hellström Advokatbyrås verksamhetsgrupp inom offentlig upphandling och offentlig rätt, som består av Ponthus Andersson, Gustav Delén och Camilla Brizzi.