21 april 2021

Efter ändring i rättegångsbalken finns nu möjlighet att ge in stämningsansökningar i tvistemål och andra ansökningar digitalt

Den 1 januari 2021 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att möjligheterna att lämna in handlingar till domstolar digitalt har utökats väsentligt. Genom införandet av den nya bestämmelsen i 33 kap. 1 a § rättegångsbalken är det numera möjligt att ge in stämningsansökningar i tvistemål och andra ansökningar digitalt. Sådana ansökningar kan nu skrivas under med ”en avancerad elektronisk underskrift” (vanligtvis svenskt BankID) som jämställs med ett egenhändigt undertecknade med penna på papper. Dessutom har det genom ändringar i 12 kap. 8-9 §§ rättegångsbalken införts möjligheter att ge in elektroniskt signerade fullmakter. En glädjande nyhet som kommer att förenkla den praktiska hanteringen för många processjurister./ Dennis Engman