14 oktober 2021

Hellström Advokatbyrå har med framgång biträtt Tiptapp AB i ett mål mot Arbetsmiljöverket

Frågan i målet var om Tiptapp AB kunde anses som arbetsgivare för de personer som utför arbete via bolagets digitala plattform och därmed också föreläggas att vidta åtgärder för att uppnå en god arbetsmiljö.

Efter att Arbetsmiljöverket vid vite förelagt Tiptapp AB att genomföra ett antal åtgärder i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt miljöarbete överklagade Tiptapp AB Arbetsmiljöverkets beslut. Tiptapp AB yrkade att beslutet i sin helhet skulle upphävas med hänsyn till att Tiptapp AB inte är att anse som arbetsgivare till de personer som utför uppdrag via Tiptapp AB:s digitala plattform.

Tiptapp AB vann fullt bifall för sin talan och Förvaltningsrätten i Malmö upphävde Arbetsmiljöverkets beslut. Dom meddelades den 14 oktober 2021.

Ombud för Tiptapp AB var advokaten Erika Juvander Heveus.

Tipptapp AB är en av Sveriges ledande aktörer inom delningekonomin.