14 juni 2023

Hellström Advokatbyrå har biträtt Västerås Stad i ett mål om en fördelningsnyckel enligt ”först till kvarn”-principen

Västerås Stad genomförde en upphandling av bemanningstjänster för socionomer. Upphandlingen genomfördes enligt 19 kap. LOU. Den 1 februari 2022 infördes nya förenklade upphandlingsregler för s.k. icke-direktivstyrda upphandlingar genom 19 och 19 a kap. LOU. Målet med de nya reglerna var att skapa ett större utrymme och mer flexibilitet för upphandlande myndigheter att utforma upphandlingsförfarandet.

Upphandlingen som Staden genomförde skulle resultera i ett ramavtal med alla leverantörer som uppfyllde kvalificeringskraven i upphandlingen. För kategorin socionomer skulle kontrakt från ramavtalet tilldelas genom att använda fördelningsnyckeln ”först till kvarn”, som innebär att den leverantör som först besvarar Stadens avrop får uppdraget, under förutsättning att alla obligatoriska krav är uppfyllda.

En leverantör överprövade upphandlingen och menade att Stadens upplägg i upphandlingen stred mot reglerna i LOU. Både förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg att fördelningsnyckeln är tillåten i det aktuella fallet. Kammarrätten fäste stor vikt vid förarbetsuttalandena om att en upphandlande myndighet har ett stort utrymme att anpassa förfarandet efter förhållandena i varje upphandling och konstaterade att Staden haft ett behov av snabb leverans av bemanningspersonal och det har annars funnits svårigheter att tillgodose behovet. Rätten anförde vidare att fördelningsnyckeln var tydligt formulerad i upphandlingsdokumenten. Utifrån dessa omständigheter ansåg domstolen att upplägget med att tilldela kontrakt från ramavtal genom att tillämpa fördelningsnyckeln ”först till kvarn” inte stred mot bestämmelserna i 19 kap. LOU.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

Ponthus Andersson och Mattias Ljungkvist var Stadens ombud i målet.

Kammarrätten i Stockholms dom den 7 juni 2023 i mål nr 2050-23.