31 januari 2022

Nytt avgörande från Högsta domstolen om utmätning av bostad som utgör barns boende

Kronofogden beslutade om utmätning av en gäldenärs fastighet för betalning av hennes skulder till nio olika borgenärer om sammanlagt ca 250 000 kr. En försäljning av fastigheten kunde förväntas inbringa ett överskott om ca 85 000 kr. Gäldenären invände att det var oförsvarlig och oproportionerlig, bland annat med hänsyn till att fasigheten utgör bostad för henne och hennes sex barn. Högsta domstolen redogör i sitt beslut (meddelat 2021-12-15 i mål Ö 4545-21) för att Barnkonventionen numera är svensk lag och att vad som är bäst för barnen ska väga tungt vid den försvarlighetsbedömning som ska göras enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken. Högsta domstolen drar sedan slutsatsen att när barn påverkas på ett sådant sätt bör det normalt krävas ett större överskott än annars för att utmätningen ska anses försvarlig. Utmätningen av fastigheten bedömdes inte vara försvarlig i det aktuella fallet och utmätningsbeslutet upphävdes.

Behöver du rådgivning kring utsökningsrätt eller har frågor om verkställighet hos Kronofogden? Kontakta Dennis Engman.