Personuppgifter

Behandling av personuppgifter – information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

 1. Hellström Advokatbyrå (nedan ”Hellström” eller ”Advokatbyrån”) värnar om sina klienters, partners och anställdas integritet och är alltid mån om att följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom. 
 2. Hellström är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas av Advokatbyrån. Kontaktuppgifter: Hellström Advokatbyrå KB, org. nr. 969683-3400, Box 7305, 103 90 STOCKHOLM, tel.nr. 08-220900, www.hellstromlaw.com, e-post info@hellstromlaw.com. 
 3. Hellström behandlar personuppgifter som registrerade lämnar till oss eller som Advokatbyrån själv inhämtar. Advokatbyrån behandlar personuppgifter avseende fysiska personer som själva är klienter eller är företrädare eller kontaktperson för eller är anställd hos ett bolag eller annan juridisk person som är klient. Hellström behandlar vidare personuppgifter om fysiska personer som själva är affärskontakter eller är företrädare eller kontaktperson för eller anställd hos ett bolag eller annan juridisk person som är en affärskontakt. Affärskontakter kan vara potentiella klienter, tidigare klienter, leverantörer och andra samarbetspartners. Hellström behandlar även personuppgifter om fysiska personer som själva är motparter eller som är företrädare eller kontaktperson för eller anställd hos ett bolag eller annan juridisk person som är motpart. Vidare kan personuppgifter avseende personer som kommer i kontakt med Advokatbyrån via besök på vårt kontor eller vår webbplats eller som via e-post, telefon eller på annat sätt kontaktar Advokatbyrån komma att behandlas.  
 4. Personuppgifter som kan komma att behandlas är uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, kopior av identitetshandlingar, faktureringsuppgifter och andra uppgifter som behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.  
 5. Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. De rättsliga grunderna för att behandla dessa uppgifter är fullgöra avtal och rättslig förpliktelse.  
 6. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter om kontaktpersoner för bolag eller annan juridisk person, affärskontakter, motparter eller andra personer som kommer i kontakt med oss via besök eller på annat sätt är berättigat intresse. 
 7. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifter i syfte att utveckla och analysera verksamheten är berättigat intresse.  
 8. Advokatbyråns berättigade intresse består i att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra, fullgöra och administrera vår verksamhet och tillvarata våra klienters och andra intressenters intressen och rättsliga anspråk. Advokatbyrån har också ett berättigat intresse att skicka marknadsföring och erbjudanden om vår verksamhet då sådan information kan vara av intresse för registrerade eller bolag eller annan juridisk person samt att integritetsrisken för den enskilde är mycket liten.  
 9. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.  
 10. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio (10) år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om ett år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. 
 11. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att få en kopia av denna information. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta. Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.  
 12. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 
 13. Advokatbyrån har utsett en kontaktperson som kan nås på dataskydd@hellstromlaw.com.  
 14. Kontakta oss på dataskydd@hellstromlaw.com eller vår postadress ovan om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.  
 15. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att reflektera ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på vår webbplats.