Bolags- och finansieringsrätt

Avtal utgör kärnan i all affärsverksamhet. Hur ett avtal utformas är ofta av avgörande betydelse för hur en affär eller ett samarbete utvecklas. En bred och djup kunskap om kommersiell avtalsrätt är en grundpelare i Hellströms verksamhet.

Hellström är vana förhandlare och vi upprättar allt från avancerade avtalspaket till enkla överenskommelser. Vi hanterar dagligen standardavtal, tillverknings-, inköps- och leveransavtal, IT-avtal, licensavtal, konsultavtal, distributionsavtal, aktieägaravtal och samarbetsavtal.  

Hellström tillhandahåller rådgivning i alla skeden av ett bolags verksamhet, exempelvis vid bolagsbildning, finansiering, riskhantering, försäkring, företagsförsäljning, omstrukturering och rekonstruktion. Vår kompetens omfattar exempelvis aktieägaravtal, vinstutdelning och annan värdeöverföring, låneförbud, aktieägartillskott, fusioner, teckningsoptioner, konvertibla lån incitamentsprogram för ledning och anställda.

Ett företags kapitalanskaffning är central och innefattar allt från emissioner av aktier, aktieägarlån, kapitalandelslån till mer komplicerade finansieringsformer och hybridfinansiering. Vi har lång erfarenhet av att skapa och strukturera klientanpassade finansieringslösningar.

Kontakta oss, så får vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!
corporate@hellstromlaw.com
08-22 09 00