Arbetsrätt och personuppgifter

En grundläggande förutsättning för att ett företag ska kunna bli framgångsrikt är att det har en väl fungerande personalpolitik och att lagar och regler efterföljs.

Hellström bistår regelbundet med juridiskt biträde vid uppsägningar, övertalighet, omorganisationer och förändringar i samband med överlåtelser och fusioner, vilket bl.a. innefattar förhandlingar med fackliga organisationer. Vi företräder också såväl arbetsgivare som enskilda anställda i tvister föranledda av uppsägningar eller rörande brott mot konkurrensklausuler, företagshemligheter och liknande.  

Kontakta oss, så får vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!
employment@hellstromlaw.com
08-22 09 00