Hellström har framgångsrikt biträtt VGR i upphandlingsmål i HFD

Advokat Ponthus Andersson och jur.kand. Gustav Delén vid Hellström advokatbyrå har framgångsrikt företrätt Västra Götalandsregionen (”VGR”) i ett överprövningsmål av en upphandling av styrsystem och monitorer för operation, endoskopi och intervention. Två frågor som var aktuella i målet har avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”)

Upphandlingen var uppdelad i elva produktgrupper. Ett bolag (”Bolaget”) lämnade anbud för produktgrupperna 2, 3, 5, 8, 9, 10 och 11. VGR fattade ett tilldelningsbeslut som innebar att Bolagets anbud inte bedömdes uppfylla de obligatoriska kvalificeringskraven och att VGR skulle ingå avtal med andra anbudsgivare. Trots detta ansökte Bolaget om överprövning och yrkade bl.a. att upphandlingen skulle göras om avseende samtliga produktgrupper.

VGR yrkade å sin sida att avtalsspärren skulle upphävas avseende de produktgrupper som Bolaget inte lämnat anbud för. Detta för att avtal skulle kunna ingås beträffande dessa produkter. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten biföll VGR:s yrkande. VGR överklagade kammarrättens dom till HFD.

Förvaltningsrätten avgjorde sedermera målet i sak och avslog Bolagets ansökan om överprövning.

HFD uttalade sig dels om omfattningen av den förlängda avtalsspärren samt prövade i beslutsskälen om det fanns förutsättningar för att upphäva den förlängda avtalsspärren avseende de produktgrupper som Bolaget inte lämnat anbud för.

Beträffande den första frågan uttalade HFD att den förlängda avtalsspärren utlöses genom ansökan om överprövning. Det finns enligt HFD inte skäl att utsträcka räckvidden av spärren till att avse annat än vad som omfattas av ansökan. Den förlängda avtalsspärren hindrar därför inte att avtal ingås i de delar av upphandlingen som inte är föremål för överprövning.

Vad gäller den andra frågan konstaterar HFD att möjligheten att upphäva en avtalsspärr ska användas i undantagsfall och med försiktighet men att det samtidigt bör beaktas att ett mål om överprövning av en offentlig upphandling i princip gäller ekonomiska förhållanden mellan enskilda näringsidkare. HFD konstaterade att Bolaget varken gjort gällande att det har haft ett intresse av att ingå avtal i upphandlingen såvitt gäller de produktgrupperna det inte lämnat anbud i eller att bolaget till följd den påstådda överträdelsen lidit eller kan komma att lida skada avseende de delarna av upphandlingen.

HFD fann därför att det inte är rimligt med en fördröjning av upphandlingen i nämnda delar på grund av Bolagets ansökan om överprövning. Förvaltningsrätten skulle därför – i enlighet med VGR:s yrkande – ha upphävt den förlängda avtalsspärren gentemot Bolaget avseende de aktuella produktgrupperna. Läs Högsta förvaltningsdomstolens beslut på länken nedan.