En båt- och hamnförening i Östersund ska betala saneringen av dieselutsläpp

Den 17 augusti 2014 upptäcktes ett dieselutsläpp i Östersunds småbåtshamn. Källan till utsläppet kunde inte klarläggas. Kommunen beslutade med stöd av 26 kap. 18 § andra stycket miljöbalken att den båt- och hamnförening som arrenderar hamnen ska betala för saneringsarbetet.

Varken länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen ansåg att kommunen hade rätt att fatta beslutet. Enligt domstolen visade inte utredningen att utsläppet kom från en båt vid en båtplats som föreningen ansvarar för och föreningen hade inte heller i egenskap av verksamhetsutövare ett generellt ansvar för allt som händer i vattenområdet.

Hellström Advokatbyrå gavs i uppdrag av kommunen att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som, med ändring av underinstansernas avgöranden, fastställde kommunens beslut. Enligt MÖD innebar föreningens arrendeavtal att den har faktiska och rättsliga möjligheter att vidta åtgärder vid störningar och olägenheter i hamnen. Vidare visade utredningen att dieseln påträffats inne i hamnområdet och att förhållandena på platsen är sådana att det kan uteslutas att utsläppet skulle ha skett utanför arrendeområdet.

Hellströms team bestod av Göran Andersson och Ponthus Andersson.